Współpraca z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów

Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane, w tych obszarach, przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Zasady ubiegania się o udzielenie wsparcia w Novo Nordisk

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia przeznaczonego na cele ogólne (cele statutowe),
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom,
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych,
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2019 roku
 
Nazwa organizacji  Opis  Adres organizacji Kwota (PLN)
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilie_Koło Terenowe w Katowicach Spotkanie edukacyjne dla pacjentów z hemofilią w ramach obchodów WHD ul. Reymonta 8. 40-029 Katowice 11,500
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilie Konferencja prasowa z okacji WHD. ul. Gandhi 14, 02-776 Warszawa 33,000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka. ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 18,450
Stowarzyszenie edukacji Diabetologicznej (SED) Projekt edukacyjny ,,Spełniamy Marzenia" skierowany do chorych na cukrzycę. ul. 11 Listopada 4/7, 62-540 Kleczew 22,140
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddz. Regionalny Trurnus rehabilitacyjny dla dzieci z cukrzycą w Suchej Beskidzkiej. ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin  7,000
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzycą Akcja profilaktyczna dla diabetykow podczas festiwalu biegowego w Krynicy  (06-08.09.2019) ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice 10,000
Fundacja Urszuli Jaworskiej II etap projektu-stworzenie modelu opieki koordynowanej dla pacjentów z cukrzyca. ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa 20,000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cykl 30 warsztatów regionalnych dla pacjentów z cukrzycą. ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 157,828.67
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Projekt edukacyjny dla około 200 liderów terenowych oddzialów PSD. ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 166,329.67
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej (SED) Przygotowanie 10-minutowego filmu o hipoglikemii. ul. 11 Listopada 4/7, 62-540 Kleczew 10,000
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzycą Organizacja imprezy sportowej dla pacjentów z cukrzycą (Tour de Pologne dla Amatorów 2019) ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice 10,000