Współpraca z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów

Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane, w tych obszarach, przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Zasady ubiegania się o udzielenie wsparcia w Novo Nordisk

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia przeznaczonego na cele ogólne (cele statutowe),
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom,
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych,
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2018 roku
 
nazwa organizacji opis adres organizacji kwota wsparcia
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Obchody Światowego Dnia Chorego. Forum Liderów Organizacji Pacjentów ul. Piękna 64a lok. 8, 00-692 Warszawa   30.000 zl    
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię wsparcie konferencji z okazji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię ul. Gandhi 14, 02-776 Warszawa 10 000 zl
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię wsparcie obchodów 30-lecia Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię ul. Gandhi 14, 02-776 Warszawa 15 000 zl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wsparcie wydania broszury edukacyjnej IDF ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 10 000 zl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wsparcie wewnętrznych obchodów Dnia Diabetyka  ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 15 000 zl
Wielkopolskie Centrum Diabetologii wsparcie  I Mistrzostw Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 5 000 zl
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i młodzieży z Cukrzycą  wsparcie startu kolarzy z cukrzycą w amatorskiej edycji wyścigu TdP ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice 5 000 zl
Polskie Stowarzyszenia dla Badań i Terapii Cukrzycy u Dzieci wsparcie międzynarodowego turnieju halowego dla dzieci z cukrzyca/Suchy Las 16-18 marca 2018 ul. Świt 47, 60-375 Poznań 30 000 zl
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera wsparcie wydania książki edukacyjnej na temat zespołu Turnera ul. Podwale 13/15 lok.202, 00-252 Warszawa 3 500 zl
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera wsparcie letniego turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla podopiecznych Stowarzyszenia. ul. Podwale 13/15 lok.202, 00-252 Warszawa 30 000 zl
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera wsparcie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla podopiecznych Stowarzyszenia 16-29.07.18, Biały Dunajec ul. Podwale 13/15 lok.202, 00-252 Warszawa 5 000 zl
Fundacja Eksperci dla Zdrowia wsparcie opracowania publikacji poświęconej regionalnym programom polityki zdrowotnej w nowej legislacji oraz promocja publikacji. ul. Marymoncka 14/30, 01-867 Warszawa 140 000 zl
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzycą wsparcie edukacyjnego projektu „Przedszkola i szkoły przyjazne diabetykom, w ramach którego prowadzone są szkolenia dla nauczycieli dzieci z cukrzycą. ul. Bronowicka 38 lok.5, 30-091 Kraków  5 000 zl
SHOM wsparcie 11. edycji charytatywnej inicjatywy International Charity Bazaar ul. Królowej Marysieńki 14, 02-954 Warszawa 5 000 zl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wsparcie organizacji warsztatów edukacyjnych dla liderów poszczególnych kół terenowych. ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa  195.392 zl   
Fundacja Urszuli Jaworskiej wsparcie projektu opracowania modelu koordynowanej opieki w diabetologii ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa 73 000 zl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny wsparcie turnusu rehabilitacyjnego dla  dzieci I młodzieży z cukrzycą ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin  6 000 zl
Fundacja Michała Jelińskiego "ActiveDiabet" wsparcie warsztatów i szkoleń edukacyjnych z cyklu Active Diabet. ul. Rybaki 20 lok.13, 61-884 Poznań 4 920 zl
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodziezy z Cukrzycą wsparcie organziacji turnusu rehabilitacyjno-naukowego dla dzieci i mlodzieży z cukrzycą ul. Bronowicka 38/5, 30-091 Kraków 9 000 zl