Współpraca z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów

Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane, w tych obszarach, przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Zasady ubiegania się o udzielenie wsparcia w Novo Nordisk

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia przeznaczonego na cele ogólne (cele statutowe),
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom,
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych,
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2017 roku
 
nazwa organizacji opis kwota wsparcia
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla podopiecznych Stowarzyszenia 15 000 zl
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą  kontynuacja programu "Zdrowo Jem-Jestem Aktywny" 7 000 zl
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą  kontynuacja programu "Zdrowo Jem-Jestem Aktywny" 1 000 zl

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

retrospektywna analiza kosztów w badaniu epidemiologicznym ciąż powikłanych cukrzycą 115 000 zl
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wsparcie projektu Menu dla Diabetyka 55+ (program żywienia dla osób starszych), wydruk i dystrybucja książki Menu dla Diabetyka 55+ 30 000 zl
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wsparcie organizacji Forum Liderów Organizacji Pacjentów oraz obchodów Światowego Dnia Chorego (luty 2017) 30 000 zl
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wsparcie promocji aktywności fizycznej oraz szerzenia wiedzy na temat najważniejszych wyzwań leczenia diabetologicznego w Polsce w ramach kampanii "Ścigamy się z cukrzycą" 30 000 zl
Fundacja Michała Jelińskiego wsparcie szkoleń ActiveDiabet skierowanych do młodych z cukrzycą i ich rodzin 18 000 zl
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę wsparcie turnusu turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla podopiecznych Federacji 8 000 zl
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą - Lublin wsparcie jubileuszowej konferencji (25.11.17) oraz wydania książki edukacyjnej "Cukrzyca w relacjach dzieci, młodzieży i rodziców" 2 500 zl
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą - Lublin Wsparcie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla podopiecznych organizacji 5 000 zl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wsparcie warsztatów dla liderów oddziałów regionalnych  PSD na temat zalożeń modelu opieki koordynowanej w diabetologii 15 000 zl