Zgłaszanie działań niepożądanych

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Zgodnie z art. 36g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu jest obowiązany do: 

  • zbierania informacji o zgłoszeniach pojedynczych przypadków działań niepożądanych, które są do niego kierowane 
  • prowadzenia rejestru pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera, pielęgniarkę, położną, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego lub technika farmaceutycznego) , a także pacjentów, ich opiekunów faktycznych i przedstawicieli ustawowych.

W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych w trakcie stosowania produktów leczniczych firmy Novo Nordisk, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o ich wystąpieniu.

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Novo Nordisk powinno zawierać następujące informacje minimum:

  1. inicjały, płeć, wiek lub data urodzenia pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  2. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, 
  3. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania zawodu, 
  4. nazwa produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego 
  5. opis wywołanego działania niepożądanego.
>> Link do formularza <<

Wypełniony formularz zgłoszenia działania niepożądanego należy wypełnić, podpisać i przesłać faksem na numer 22 444 4901 lub listem na adres :

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 B
02-146 Warszawa


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 444 4900 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 17.00.W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, incydentu medycznego, reklamacji lub innego zgłoszenia dotyczącego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego Novo Nordisk niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 45B, jako administratora danych osobowych oraz spółki z grupy kapitałowej Novo Nordisk na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tak długo jak będzie to konieczne do wypełnienia wymogów ustawowych związanych z prowadzeniem ewidencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne i art. 74 ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.PL/CORP/1117/0009a