Zgłaszanie działań niepożądanych

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Zgodnie z art. 36g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu jest obowiązany do: 

  • zbierania informacji o zgłoszeniach pojedynczych przypadków działań niepożądanych, które są do niego kierowane 
  • prowadzenia rejestru pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera, pielęgniarkę, położną, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego lub technika farmaceutycznego) , a także pacjentów, ich opiekunów faktycznych i przedstawicieli ustawowych.

W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych w trakcie stosowania produktów leczniczych firmy Novo Nordisk, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o ich wystąpieniu.

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Novo Nordisk powinno zawierać następujące informacje minimum:

  1. inicjały, płeć, wiek lub data urodzenia pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  2. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, 
  3. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania zawodu, 
  4. nazwa produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego 
  5. opis wywołanego działania niepożądanego.
>> Link do formularza <<

Wypełniony formularz zgłoszenia działania niepożądanego należy wypełnić, podpisać i przesłać faksem na numer 22 444 4901 lub listem na adres :

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B
02-146 Warszawa

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 444 4900 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 17.00.Uprzejmie informujemy, że firma Novo Nordisk rejestruje informacje zawarte w zgłoszeniach dotyczących reklamacji i działań niepożądanych ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i obowiązujące przepisy. Państwa dane osobowe zostaną wprowadzone i będą bezterminowo przechowywane w globalnej bazie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów firmy Novo Nordisk i będą traktowane jako poufne. Zobowiązani jesteśmy do przekazywania informacji o zgłoszonych reklamacjach i działaniach niepożądanych dotyczących naszych produktów do odnośnych organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pełną informację na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie Novo Nordisk znajdą Państwo na stronie internetowej naszej firmy (Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.); możecie Państwo skontaktować się również z Inspektorem Danych Osobowych w Novo Nordisk za pośrednictwem poczty elektronicznej: ODOinfo@novonordisk.com.PL/CORP/1117/0009a