Współpraca z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów

Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane, w tych obszarach, przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Zasady ubiegania się o udzielenie wsparcia w Novo Nordisk

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia przeznaczonego na cele ogólne (cele statutowe),
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom,
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych,
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2020 roku
 
Nazwa organizacji  Opis  Adres organizacji Kwota (PLN)

Fundacja Cukierkowo, dla dzieci i młodzieży z cukrzycą

Wsparcie żłobka dla dzieci z cukrzycą typu 1 - ufundowanie szatni.

ul. KLUBOWA, nr 7,  WARSZAWA, kod 02-847

7 000

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Projekt Diabetyk w Sieci. Edukacja na temat możliwości wykorzystania Internetu przez osoby przewlekle chore.

ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

20 000

Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Opracowanie i udostępnienie szkoleń on line dla nauczycieli dzieci chorych na cukrzycę.

ul. BRONOWICKA, nr 38, lok. 5, miejsc. KRAKÓW

20 000

Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Wsparcie psychologiczne i edukacyjne w związku z pandemią dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę.

ul. BRONOWICKA, nr 38, lok. 5, miejsc. KRAKÓW

5 000

Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Projekt ,,Przedszkola i szkoły przyjazne diabetykom”, dotyczącego przeprowadzenia 30 szkoleń w całej Polsce dla nauczycieli za zakresu prawidłowej opieki nad dziećmi z cukrzycą.

ul. BRONOWICKA, nr 38, lok. 5, miejsc. KRAKÓW

15 000

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny

Przeprowadzenie trzech warsztatów dla najmłodszych dzieci z rodzicami. Warsztat stomatologiczny, psychologiczny i poradnictwo diabetologiczne - mgr B.Rakoczy

ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin

3 000