Infolinia ds. Compliance jest podległa i monitorowana przez Komisję Audytową, która jest częścią zarządu firmy Novo Nordisk.

Pracownicy firmy Novo Nordisk mogą zgłaszać swoje wątpliwości do lokalnego kierownictwa, lokalnego działu prawnego lub działu kadr.

Kwestie dotyczące etyki biznesowej, spraw finansowych, nadużyć, strategii „The Novo Nordisk Way”, potencjalnych naruszeń prywatności danych osobowych, jakości lub innych kwestii, które wiążą się z ryzykiem prawnym i/lub innymi poważnymi zagrożeniami dla firmy Novo Nordisk, należy zgłaszać za pośrednictwem Infolinii ds. Compliance. Poniżej podano przykłady wątpliwości, które należy zgłaszać.

Należy pamiętać, że z Infolinii ds. Compliance nie należy korzystać w celu zgłaszania skarg, skutków ubocznych ani podejrzeń fałszerstwa produktów.

  • Niewłaściwe postępowanie lub naruszenie zasad i standardów etyki biznesowej przez firmę Novo Nordisk lub strony trzecie reprezentujące firmę Novo Nordisk.

Przykłady obejmują niewłaściwe działania sprzedażowe i marketingowe, przekazywanie lub otrzymywanie niewłaściwych korzyści, niewłaściwe dysponowanie próbkami produktów, niewłaściwe relacje z klientami lub osobami trzecimi oraz niewłaściwe interakcje z pacjentami.

  • Poważne naruszenie strategii „The Novo Nordisk Way” związane z praktykami zarządzania, prowadzeniem działalności biznesowej lub zachowaniem.

Przykłady obejmują poważne przypadki niesprawiedliwego traktowania pracowników, niewłaściwe zachowanie kierownictwa na szerszą skalę lub obawy dotyczące działań odwetowych.

  • Obawy dotyczące wątpliwej księgowości, kontroli wewnętrznej, audytu i sprawozdawczości finansowej lub umyślnych działań, mających na celu nieuzasadnione uzyskanie korzyści, takich jak pieniądze, majątek lub usługi.

Przykłady obejmują niezgodne z prawdą sprawozdania finansowe, nieprawidłowe kontrole wewnętrzne, fałszowanie dokumentów i niewłaściwe wykorzystanie aktywów NN lub kradzież.

  • Problemy z jakością wpływające na produkty lub procesy związane z GxP, które nie są uwzględniane w Systemie Zarządzania Jakością.
  • Potencjalne naruszenie ochrony danych osobowych. Każdy celowy lub przypadkowy dostęp, ujawnienie, zniszczenie bądź zmiana danych osobowych bez upoważnienia.
  • Istotne naruszenia związane ze złamaniem przepisów antymonopolowych lub regulacji dotyczących uczciwego handlu, szpiegostwem lub sabotażem oraz naruszeniem bezpieczeństwa informacji.

Wątpliwości można zgłaszać przez internet lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii ds. Compliance.

Infolinia ds. Compliance jest obsługiwana przez stronę trzecią, a osoba zgłaszająca może pozostać anonimowa. Zachęcamy jednak wszystkie osoby zgłaszające do ujawnienia swojej tożsamości, abyśmy mogli lepiej zbadać zgłoszenie podczas dochodzenia.

Aby uzyskać dalsze wskazówki i numery telefonów kontaktowych, należy przejść do portalu raportowania Infolinii ds. Compliance.

Po otwarciu łącza, w prawym górnym rogu można wybrać jeden z wielu dostępnych języków. Zgłaszając sprawę telefonicznie, należy pamiętać, że może minąć trochę czasu, zanim operator odbierze połączenie.

Portal raportowania Infolinii ds. Compliance

Po zgłoszeniu sprawy telefonicznie lub przez Internet osoba zgłaszająca otrzyma unikalny numer sprawy i zostanie poproszona o utworzenie hasła dostępowego.

Dzięki tym informacjom można sprawdzić status sprawy, odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące zgłoszenia i podać dodatkowe informacje. 

Nie tolerujemy dyskryminacji ani działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły naruszenie lub uczestniczyły w dochodzeniu. Osoby, które uważają, że podjęto wobec nich działania odwetowe za zgłoszenie lub udział w dochodzeniu, powinny natychmiast skontaktować się z Infolinią ds. Compliance. Wszystkie takie zgłoszenia będą badane w sposób poufny.

Infolinia ds. Compliance znajduje się w Kopenhadze w Danii. W związku z tym podlega ona ograniczeniom, które zgodnie z przepisami obowiązującymi w Danii i Unii Europejskiej mają zastosowanie do składania takich zgłoszeń.