Administratorem danych osobowych dla celów niniejszej Polityki prywatności oraz strony internetowej novonordisk.pl, jest Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa (dalej: „Administrator”). 

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem:

1)  listowanie – Novo Nordisk Pharma sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa;

2)  mailowo - odoinfo@novonordisk.com.

Ochrona prywatności dzieci jest dla Administratora szczególnie istotna.

Administrator nie zamierza gromadzić danych umożliwiających identyfikację tożsamości dzieci (dziecko oznacza osobę niepełnoletnią) bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci NIE powinny przekazywać Administratorowi danych osobowych bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

W stosownych przypadkach poprosimy dzieci o nieprzekazywanie danych osobowych. Jeśli Państwa dziecko przesłało dane osobowe i chcieliby Państwo poprosić o ich usunięcie, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej skrzynki pocztowej: odoinfo@novonordisk.com.

4.1. Korzystanie z serwisu

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej oraz dla celów związanych z wykorzystaniem plików cookie na stronie internetowej.  

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie niezbędnych dla działania strony internetowej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykorzystywaniu plików cookie umożliwiających analizę użytkowania strony internetowej w celu optymalizacji treści i funkcjonalności strony, a także prowadzeniu aktywności związanej z promowaniem produktów i serwisów internetowych Administratora).

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane będą przechowywane przez czas korzystania ze strony internetowej, a w zakresie plików cookie – przez czas działania określonego pliki cookie lub do ich usunięcia przez użytkownika.

Obowiązek podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

4.2. Zgłaszanie działań niepożądanych lub reklamacji

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewniania zgodności z przepisami regulującymi zarządzanie zgłoszeniami działań niepożądanych (realizacja obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych) oraz w celu obsługi reklamacji dotyczących jakości.

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Czas przechowywania danych osobowych.
W przypadku informacji dotyczących działań niepożądanych – co najmniej przez okres 10 lat po zakończeniu działalności związanej z danym produktem w ostatnim roku w którym produkt ten był dostępny na rynku;

W przypadku danych dotyczących reklamacji jakościowych bez towarzyszących informacji na temat działań niepożądanych – 12 lat;

Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Mogą Państwo również zgłosić działanie niepożądane bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W razie reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i obsługi zgłoszenia.

4.3. Kontakt

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytania lub prośby o informacje.

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji, udzielaniu informacji, rozwiązywaniu zgłoszeń).

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania zgłoszonej sprawy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat.

Obowiązek podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia jednak nawiązanie kontaktu i uzyskanie odpowiedzi na pytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy.

4.4. Partnerzy biznesowi

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

§  zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. przez nasze bazy),

§  podejmowania działań służących do przygotowaniu do zawarcia umów lub realizacji umów zawartych,

§  obsługi zamówień złożonych przez apteki,

§  rejestrowania transakcji,

§  zapewniania Panu/Pani odpowiednich i aktualnych informacji na temat chorób, leków, a także naszych produktów i usług,

§  podnoszenia jakości naszych usług przez dostosowanie naszej oferty do Pana/Pani konkretnych potrzeb,

§  odpowiadania na Pana/Pani wnioski i zapewniania Pani/Panu skutecznego wsparcia,

§  przekazywania Panu/Pani ankiet (np. mających na celu ułatwienie Pana/Pani przyszłych kontaktów z nami),

§  przesyłania Panu/Pani wiadomości dotyczących produktów i usług, które promujemy,

§  zarządzania działaniami komunikacyjnymi i relacjami prowadzonymi z Panem/Panią (np. przez obsługę baz danych przechowujących zapisy o kontaktach z pracownikami służby zdrowia lub przez zarządzanie planami wizyt i przez raportowanie wizyt),

§  śledzenia naszych działań (np. pomiar kontaktów czy poziomu sprzedaży, liczby spotkań/wizyt),

§  zapraszania Pana/Pani na sponsorowane przez nas wydarzenia czy spotkania promocyjne (np. wydarzenia medyczne, wydarzenia z udziałem prelegentów, konferencje),

§  przyznawania Panu/Pani dostępu do naszych modułów szkoleniowych, pozwalając Panu/Pani w ten sposób dostarczać nam pewne usługi,

§  zarządzania naszymi zasobami informatycznymi, w tym zarządzania infrastrukturą i zapewniania ciągłości prowadzenia działalności,

§  ochrony interesów ekonomicznych spółki oraz zapewniania zgodności prawnej i sprawozdawczości (cel obejmuje: zgodność z naszą polityką i miejscowymi wymaganiami prawnymi, sprawy dotyczące podatków i potrąceń, zarządzanie domniemanymi przypadkami niewłaściwych działań czy oszustw, przeprowadzanie audytów, obrona w trakcie postępowań sądowych),

§  zarządzania transakcjami fuzji i przejęć dotyczącymi naszej spółki,

§  archiwizowania i prowadzenia ewidencji,

§  prowadzenia rozliczeń i wystawiania faktur.

Podstawa prawna przetwarzania.
W zakresie danych przetwarzanych dla celów służących przygotowaniu do zawarcia umów lub realizacji umów zawartych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dla celów wynikających z obowiązków prawnych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa.

Dla celów komunikacyjnych, marketingowych oraz analitycznych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zarządzaniu działaniami komunikacyjnymi, handlowymi, promocyjnymi, a także niezbędnymi dla pomiarów kontaktów, poziomu sprzedaży, czy liczby spotkań/wizyt).

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji współpracy oraz obowiązku prawnego. W pozostałych przypadkach dane osobowe są  przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Obowiązek podania danych.
Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeżeli jednak nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie z Państwem współpracować.

4.5. Analiza

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby przeprowadzić analizy i oceny reklamacji i działań niepożądanych potencjalnie związanych z produktami leczniczymi Novo Nordisk.

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie bezpieczeństwa i jakości i analizie pod kątem zgodności z wymaganiami).

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Obowiązek podania danych .
Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wtórne, ponieważ związane ze zgłoszeniem działania niepożądanego lub reklamacji.

4.6.Obowiązki prawne

Cel przetwarzania danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach zgodności, w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych:

§   zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, w tym zatwierdzanie Państwa akredytacji zawodowych (np. za pośrednictwem zewnętrznych baz danych);

§   zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, w tym: zapewnienie przejrzystości transakcji w zakresie wartości, dokumentacja próbek produktów, dokumentacja dotycząca podatków i odliczeń;

§   reagowanie na domniemane przypadki niewłaściwego postępowania lub oszustwa, obrona w procesach sądowych, przeprowadzanie audytów oraz zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie fuzji i przejęć z udziałem naszej firmy lub grupy spółek;

§   spełnianie zobowiązań w zakresie przejrzystości;

§   w związku z badaniem podejrzenia sfałszowania produktu;

§   w związku z prośbą o wydanie lub wymianę produktu;

§   w związku z działaniami dotyczącymi zgłoszeń podejrzenia niewłaściwego postępowania.

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa.

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wtórne, ponieważ związane z innymi sytuacjami, w których Administrator pozyskał dane.

4.7. Ochrona praw Administratora

Cel przetwarzania danych.
W każdym przypadku możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej).

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wtórne, ponieważ związane z innymi sytuacjami, w których Administrator pozyskał dane.

W trakcie naszej działalności i dla celów określonych w pkt 4, dostęp do danych osobowych mogą uzyskać:

§   upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora,

§   inne podmioty Novo Nordisk oraz ich pracownicy i współpracownicy,

§   właściwe organy publiczne działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym organy ochrony zdrowia lub organy regulacyjne,

§   nasi dostawcy, doradcy lub usługodawcy (np. konsultanci, dostawcy usług IT, instytucje finansowe, kancelarie prawne, partnerzy akredytowani / licencyjni),

§   inne firmy farmaceutyczne i partnerzy, jeżeli Państwa pytanie dotyczy ich produktów albo gdy inne działania uboczne są powiązane z ich produktami. 

Dane osobowe uzyskane od Państwa mogą być również przetwarzane, udostępniane lub przechowywane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla celów określonych w punkcie 4. Stopień ochrony danych osobowych w krajach poza EOG może nie być taki sam jak w krajach EOG.

Dlatego stosujemy zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe podczas ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

§   Przekazywanie danych do oddziału Novo Nordisk poza EOG jest chronione przez Wiążące Reguły Korporacyjne Novo Nordisk, które są dostępne pod adresem: https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf

§   Niektóre kraje docelowe są przez Komisję Europejską uważane za stosujące adekwatny stopień zabezpieczania danych osobowych;

§   Zawarliśmy Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Mogą Państwo otrzymać kopię wspomnianych Klauzul kontaktując się w sposób opisany w punkcie 2.

W zakresie przewidzianym prawem przysługują Państwu następujące prawa:

§  Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 RODO),

§  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

§  Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

§  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

§  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

§  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody (art. 7 RODO).

Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), a także złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Plik cookie to prosty plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez serwer witryny internetowej; tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub odczytać zawartość tego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki internetowej użytkownika. Zawiera on pewne anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator, nazwa witryny oraz określone cyfry i numery. Pozwala stronie internetowej zapamiętać preferencje użytkownika, np. wybór języka.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie:

  • Ściśle niezbędne pliki cookie. Pliki cookie, które są niezbędne do poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej funkcji. Są one niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia, a korzystnie z nich nie jest uzależnione od zgody. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała powiadomienia o nich. Należy pamiętać, że niektóre elementy strony internetowej mogą wówczas nie działać w sposób prawidłowy.
  • Pliki cookie związane z analityką. Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.
  • Pliki cookie marketingowe (związane z reklamami i ich odbiorcami). Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz doświadczać mniej spersonalizowanych reklam.
  • Piksele mediów społecznościowych. Piksele służą do reklamowania i retargetowania treści w mediach społecznościowych.

Pliki cookie mogą być umieszczane na stronie internetowej samodzielnie przez Administratora (pliki cookie własne) lub przez podmiot trzeci / parterów reklamowych (pliki cookie zewnętrzne).

Na naszej stronie internetowej wyświetli się Państwu komunikat zanim na urządzeniu zostaną zapisane informacje w postaci plików cookie. Decyzja o tym, czy i jakie pliki cookie zostaną zapisane na urządzeniu, należy całkowicie do Państwa.

Po wejściu na stronę internetową mogą Państwo:

1)     zezwolić na wszystkie pliki cookie, co pozwoli na korzystanie z wszystkich możliwości i funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej oraz otrzymywanie treści odpowiadających Twoim potrzebom;

2)     zaakceptować tylko niezbędne pliki cookie, co spowoduje, że nie będziemy stosować względem Państwa urządzenia żadnych plików cookie poza tymi, które są niezbędne do działania strony internetowej (tego rodzaju pliki cookie nie wymagają Twojej zgody);

3)     zmienić ustawienia plików cookie, co oznacza, że mogą Państwo wyrazić zgodę tylko na poszczególne grupy plików cookie (np. można zgodzić się na pliki cookie marketingowe, ale odmówić zgody na pliki cookie analityczne). Można to zrobić zaznaczając odpowiedni suwak.

W późniejszym czasie mogą Państwo zarządzać plikami cookie (tj. wyrazić / wycofać zgodę albo wybrać które pliki cookie możemy stosować):

 i.  z poziomu naszej strony internetowej (przycisk „Ustawienia plików cookie” na dole strony internetowej).

ii. poprzez ustawienia plików cookie w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej. Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób można to zrobić w przypadku poniższych przeglądarek: 

Treści prezentowane na stronie internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Cele informacyjne
Strona ta nie zawiera żadnych porad ani rekomendacji i nie powinna być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Zaleca się konsultację z profesjonalnymi doradcami w odpowiedniej dziedzinie w odniesieniu do zastosowania danego aspektu treści. W szczególności żadna z informacji zawartych w tej stronie nie stanowi zaproszenia ani oferty inwestowania lub obrotu papierami wartościowymi firmy Novo Nordisk. Ponadto, strona podaje wybrane informacje na temat chorób i ich leczenia. Informacje te nie są poradą medyczną. Zamieszczone informacje o chorobach nie zastępują porady pracownika służby zdrowia. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Informacje podane są „w stanie zastanym”.
Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane „w stanie zastanym”, a firma Novo Nordisk nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszeń. Firma Novo Nordisk nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, dokładności, terminowości, dostępności, funkcjonalności ani zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik akceptuje ryzyko, że informacje te mogą być niekompletne lub niedokładne lub mogą nie spełniać jego potrzeb bądź wymagań.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Ani firma Novo Nordisk, ani jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do tej strony lub polegania na jakichkolwiek informacjach podanych na niej. Firma Novo Nordisk zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne i specjalne lub inne szkody, utracone możliwości, utracone zyski lub jakiekolwiek inne straty bądź szkody jakiegokolwiek rodzaju. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia lub wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika.

Linki do innych witryn
Ta strona internetowa zawiera łącza do innych witryn, które nie są własnością firmy Novo Nordisk ani nie są kontrolowane przez firmę Novo Nordisk. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności tych stron ani ich nie kontrolujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych na tej stronie. Rekomendujemy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony, na której gromadzone są dane osobowe.

Witryny z linkami do naszej witryny
Firma Novo Nordisk nie promuje stron internetowych zawierających łącza do stron firmy Novo Nordisk. Firma Novo Nordisk nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za kontrolę nad informacjami, które użytkownicy mogą udostępniać tym witrynom.

Zmiany
Firma Novo Nordisk zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia lub usunięcia jakichkolwiek treści lub do ograniczenia dostępu do tej strony internetowej bądź zaprzestania jej rozpowszechniania w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.

Prawa autorskie i wykorzystywanie treści
Zawartość tej strony internetowej stanowi własność firmy Novo Nordisk i jest chroniona prawami autorskimi. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy i produkty wyświetlane w tej witrynie są chronione na całym świecie i nie wolno ich używać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Novo Nordisk. Użytkownicy mogą pobierać treści z tej strony internetowej, jednak wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Zabrania się modyfikowania lub dalszego powielania treści. Treści nie wolno kopiować ani wykorzystywać w żaden inny sposób.

Korzystanie z pytań i komentarzy
Wszelkie pytania, komentarze, sugestie lub inne formy komunikacji, w tym wszelkie pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki lub know-how, które użytkownik może przekazać za pośrednictwem tej strony lub w inny sposób firmie Novo Nordisk, przy użyciu środków elektronicznych lub w inny sposób, są niepoufne i staną się własnością firmy Novo Nordisk, którą firma Novo Nordisk może bez ograniczeń wykorzystywać w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym w ramach działań rozwojowych, produkcyjnych i/lub marketingowych.

Prawo rządowe
Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej oraz jej treści podlegają prawu Polski i zgodnie z nim będą interpretowane

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony prywatności, plików cookie czy zastrzeżeń prawnych, a także w celu uzyskania dostępu do danych osobowych będących w dyspozycji firmy Novo Nordisk lub w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu ich wykorzystania przez firmę Novo Nordisk należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: odoinfo@novonordisk.com lub zadzwonić pod numer: 22 444 49 00.