Niniejsza informacja jest skierowana do:

 • Fachowych pracowników ochrony zdrowia
 • Pacjentów
 • Innych zainteresowanych osób

Zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz obowiązującymi przepisami, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja wyjaśnia jakie rodzaje danych osobowych zbieramy, dlaczego to robimy i w jaki sposób. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją i obowiązującymi przepisami prawa.

Spółki odpowiedzialne za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych to:

 Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. („NN Polska”)
 ul. Krakowiaków 46; 02-255 Warszawa
 Nr KRS 0000092404

 Novo Nordisk A/S (“NN A/S”)
 Novo Alle 1; 2880 Bagsværd
 Numer rejestracyjny spółki 24256790

wspólnie określane jako „my”.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. pod adresem: odoinfo@novonordisk.com lub w centrali firmy - pod adresem privacy@novonordisk.com

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od Państwa
 • Z publicznie dostępnych publikacji, stron internetowych, mediów społecznościowych
 • Od innych spółek z grupy Novo Nordisk
 • Od naszych partnerów biznesowych i konsultantów

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu (celach) i przetwarzamy tylko ten rodzaj danych osobowych, który jest istotny dla osiągnięcia danego celu (celów). Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w wymaganym zakresie. Pod żadnym pozorem zebrane dane nie będą sprzedawane stronom trzecim.

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych bez odpowiedniego uzasadnienia przewidzianego w przepisach prawa.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Aby przeprowadzić analizy i oceny reklamacji i działań niepożądanych potencjalnie związanych z produktami leczniczymi Novo Nordisk. Reklamacje i działania niepożądane będą gromadzone w bazach danych i będą regularnie analizowane pod kątem schematów;

 • Aby odpowiedzieć na Państwa pytania lub prośby o informacje;
 • Aby analizować dane pod kątem zgodności z wymaganiami;
 • W celu spełnienia zobowiązań w zakresie przejrzystości;
 • W związku z badaniem podejrzenia sfałszowania produktu;
 • W związku z prośbą o wydanie lub wymianę produktu.

 

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub prośbę.

W celach opisanych powyżej w punkcie 3 możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • Dane kontaktowe w sprawach pilnych (np. imię i nazwisko, adres Państwa bliskich)
 • Numer PESEL
 • Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • Dane dotyczące zdrowia i stosowanych przez Państwa produktów leczniczych;
 • Dane dotyczące Państwa poglądów politycznych, religijnych i przekonań;
 • Dane dotyczące przynależności do związków i stowarzyszeń;
 • Dane genetyczne, biometryczne umożliwiające identyfikacje konkretnej osoby;
 • Dane dotyczące życia seksualnego i orientacji seksualnej;
 • Dane dotyczące przeszłości kryminalnej i przestępczej.

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Zgodnie z prawem, przetwarzamy Państwa dane osobowe opisane powyżej w punkcie 4 w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań zgodnie z przepisami prawa;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z punktu widzenia ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby;
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak:

A. do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych, w szczególności związanych ze zgłaszaniem i procesowaniem działań niepożądanych i reklamacji dotyczących produktów Novo Nordisk;

B. w celu przeprowadzenia analiz dotyczących reklamacji i działań niepożądanych potencjalnie związanych z produktami Novo Nordisk;

C. aby usprawnić komunikację prowadzoną przez Novo Nordisk.

W trakcie naszej działalności i dla celów określonych w punkcie 3, możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • Naszym dostawcom, doradcom lub usługodawcom (np. konsultanci, dostawcy usług IT, instytucje finansowe, kancelarie prawne, partnerzy akredytowani);
 • Innym podmiotom Novo Nordisk (np. oddziałom Novo Nordisk w innych krajach);
 • Organom publicznym, w tym organom ochrony zdrowia lub organom regulacyjnym;
 • Innym firmom farmaceutycznym i partnerom, jeżeli Państwa pytanie dotyczy ich produktu(ów).

Dane osobowe uzyskane od Państwa mogą być również przetwarzane, udostępniane lub przechowywane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla celów określonych w punkcie 3. Stopień ochrony danych osobowych w krajach poza EOG może nie być taki sam jak w krajach EOG.

Dlatego stosujemy zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe podczas ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

 • Przekazywanie danych do oddziału Novo Nordisk poza EOG jest chronione przez Wiążące Reguły Korporacyjne Novo Nordisk, które są dostępne pod adresem: https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf
 • Kraje docelowe są przez Komisję Europejską uważane za stosujący adekwatny stopień zabezpieczania danych osobowych.
 • Zawarliśmy Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Mogą Państwo otrzymać kopię wspomnianych Klauzul kontaktując się w sposób opisany w punkcie 1.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 • W przypadku informacji dotyczących działań niepożądanych: co najmniej przez okres 10 lat po zakończeniu działalności związanej z danym produktem w ostatnim kraju, w którym produkt ten był dostępny na rynku
 • W przypadku danych dotyczących reklamacji jakościowych bez towarzyszących informacji na temat działań niepożądanych: 12 lat
 • Dla wszystkich innych zapytań: do 5 lat

Zasadniczo przysługują Państwu następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • Uzyskanie wglądu w Państwa dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu;
 • Uzyskanie kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie;
 • Żądanie aktualizacji lub korekty Państwa danych osobowych;
 • Żądanie usunięcia lub zniszczenia Państwa danych osobowych;
 • Żądanie zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • W razie udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz punkt 5), zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane już przetwarzane, w zakresie jakim miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 • Mogą państwo złożyć skargę na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspomniane prawa mogą być ograniczone w zależności od szczególnych okoliczności czynności przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań lub wniosków dotyczących wspomnianych praw prosimy o kontakt zgodnie z opisem w punkcie 1.