Firma odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych to:

Novo Nordisk Pharma sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
REGON: 011901401, NIP: 5271113612

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą się Państwo w dowolnym momencie skontaktować z Novo Nordisk pod adresem odoinfo@novonordisk.com.

Otrzymujemy Państwa dane osobowe z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Państwa
 • z ogólnie dostępnych publikacji, stron internetowych i mediów społecznościowych
 • od innych podmiotów Novo Nordisk
 • od kontrahentów lub konsultantów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zarządzania naszymi relacjami z Panem/Panią (np. przez nasze bazy danych),
 • podejmowania działań służących przygotowaniu do zawarcia umów lub realizacji umów zawartych,
 • rejestrowania transakcji,
 • zapewniania Panu/Pani odpowiednich i aktualnych informacji na temat chorób, leków, a także naszych produktów i usług,
 • podnoszenia jakości naszych usług przez dostosowanie naszej oferty do Pana/Pani konkretnych potrzeb,
 • odpowiadania na Pana/Pani wnioski i zapewniania Pani/Panu skutecznego wsparcia,
 • przekazywania Panu/Pani ankiet (np. mających na celu ułatwienie Pana/Pani przyszłych kontaktów z nami),
 • przesyłania Panu/Pani wiadomości dotyczących produktów i usług, które promujemy,
 • zarządzania działaniami komunikacyjnymi i relacjami prowadzonymi z Panem/Panią (np. przez obsługę baz danych przechowujących zapisy o kontaktach z pracownikami służby zdrowia lub przez zarządzanie planami wizyt i przez raportowanie wizyt),
 • śledzenia naszych działań (np. pomiar kontaktów czy poziomu sprzedaży, liczby spotkań/wizyt),
 • zapraszania Pana/Pani na sponsorowane przez nas wydarzenia czy spotkania promocyjne (np. wydarzenia medyczne, wydarzenia z udziałem prelegentów, konferencje),
 • przyznawania Panu/Pani dostępu do naszych modułów szkoleniowych, pozwalając Panu/Pani w ten sposób dostarczać nam pewne usługi,
 • zarządzania naszymi zasobami informatycznymi, w tym zarządzania infrastrukturą i zapewniania ciągłości prowadzenia działalności,
 • ochrony interesów ekonomicznych spółki oraz zapewniania zgodności prawnej i sprawozdawczości (cel obejmuje: zgodność z naszą polityką i miejscowymi wymaganiami prawnymi, sprawy dotyczące podatków i potrąceń, zarządzanie domniemanymi przypadkami niewłaściwych działań czy oszustw, przeprowadzanie audytów, obrona w trakcie postępowań sądowych),
 • zarządzania transakcjami fuzji i przejęć dotyczącymi naszej spółki,
 • archiwizowania i prowadzenia ewidencji,
 • prowadzenia rozliczeń i wystawiania faktur,

Oraz we wszelkich innych celach wymaganych przez przepisy prawa.

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeżeli jednak nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie z Państwem współpracować.

Z przyczyn opisanych w punkcie 3 możemy przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje ogólne o Panu/Pani i informacje identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, płeć, adres e-mail i/lub adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego),
 • informacje dotyczące Pana/Pani funkcji (np. tytuł, stanowisko, nazwa spółki, a także, w przypadku pracowników ochrony zdrowia, pierwsza specjalizacja, druga specjalizacja, rok ukończenia uczelni medycznej, publikacje, udział w kongresach i spotkaniach naukowych, nagrody, biografia, wykształcenie, powiązanie z uczelniami wyższymi, wiedza fachowa i uczestnictwo w badaniach klinicznych/wkład w badania kliniczne, zaangażowanie w opracowywanie wytycznych, uczestnictwo w kolegiach redakcyjnych i organizacjach),
 • informacje dotyczące płatności (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, NIP służący do rozliczania podatku od towarów i usług lub inny numer identyfikacji podatkowej),
 • elektroniczne dane identyfikacyjne, o ile są konieczne w celu wykonywania dostaw produktów lub świadczenia usług na rzecz naszej spółki (np. login, prawo dostępu, hasła, numer identyfikatora, adres IP, identyfikatory on-line/pliki cookies, dzienniki – logi, czas dostępu i połączenia, rejestracja obrazu lub dźwięku, np. zdjęcia identyfikatora, system monitoringu CCTV czy zapisy głosu),
 • informacje dotyczące Pana/Pani preferencji, w tym te dotyczące kanałów komunikacji i częstotliwości kontaktu,
 • dane, jakie przekazuje nam Pan/Pani, np. wypełniając formularze, uczestnicząc w spotkaniach lub odpowiadając na pytania w ankiecie,
 • dane związane z naszymi produktami i usługami
 • informacje o działaniach/relacjach o charakterze naukowym i medycznym, jakie prowadzi/utrzymuje Pan/Pani z nami, w tym o potencjalnych przyszłych relacjach.

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych wymaga istnienia podstawy prawnej. Z mocy prawa możemy przetwarzać Państwa dane osobowe opisane punkcie 4 w następujących przypadkach:

 • jeżeli uzyskaliśmy wcześniej Pana/Pani zgodę,
 • jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Pana/Pani lub w celu podjęcia wnioskowanych przez Pana/Panią działań przed zawarciem umowy,
 • jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków prawnych lub regulacyjnych,
 • jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Pana/Pani interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Prosimy pamiętać, że podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie ostatniej z wyżej wymienionych okoliczności zawsze dążymy do utrzymania równowagi między naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a Pana/Pani prywatnością. Przykładami takich „prawnie uzasadnionych interesów” są czynności przetwarzania danych wykonywane, aby:

a.     skorzystać z opłacalnych kosztowo usług (np. by przetwarzać dane, możemy podjąć decyzję o korzystaniu z pewnych platform oferowanych przez dostawców),

b.     oferować nasze produkty i usługi klientom,

c.     zapobiegać oszustwom i przestępstwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych produktów lub usług oraz zapewniać bezpieczeństwo naszych systemów, architektury i sieci informatycznych,

d.     spełniać cele, do których dążymy, prowadząc działania w ramach odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • dostawcom lub kontrahentom współpracującym z Novo Nordisk(np. konsultantom, firmom świadczącym usługi IT, instytucjom finansowym, firmom prawniczym, partnerami licencyjnymi),
 • innym podmiotom Novo Nordisk (np. oddziałom Novo Nordisk w innych państwach),
 • organom władzy publicznej (w tym również organom ds. opieki zdrowotnej i organom regulacyjnym),
 • innym przedsiębiorstwom farmaceutycznym, jeżeli działania uboczne mogą być powiązane z ich produktami. 

W celach opisanych w punkcie 3 przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poziom ochrony danych osobowych w niektórych krajach poza EOG nie odpowiada poziomowi ochrony aktualnie stosowanemu i egzekwowanemu w krajach w EOG.

Z tego względu w razie takiego przekazywania danych stosujemy w celu ich ochrony jeden z poniższych środków zabezpieczających, zgodnie z wymogami prawa:

 • Dane są przekazywane do podmiotu Novo Nordisk objętego wiążącymi regułami korporacyjnymi Novo Nordisk, dostępnymi na stronie https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
 • Kraje przyjmujące dane uznane są przez Komisję UE za państwa posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Zawarliśmy Standardowe Klauzule Umowne dotyczące Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami w sposób opisany w punkcie 1, mogą Państwo otrzymać kopię tych klauzul.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres czasu:

 • Tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia Państwu pożądanych przez Państwa usług lub realizacji wzajemnej współracy.
 • Tak długo, jak jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane ze skarg technicznych dotyczących prouktów Novo Nordisk, niepowiązanych z działaniami ubocznymi, będziemy przechowywać przez okres 12 lat.

Mają Państwo następujące prawa:

 • Mogą Państwo otrzymać zestawienie posiadanych przez nas danych osobowych.
 • Mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Mogą Państwo zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe.
 • Mogą Państwo żądać usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych.
 • Mogą Państwo żądać od nas zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych (zob. punkt 5), mogą Państwo w każdym momencie odwołać swoją zgodę. Odwołanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych realizowanego przez nas przed odwołaniem Państwa zgody.

Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do organu ds. ochrony danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z mocy obowiązujących przepisów mogą występować ograniczenia Państwa praw w zależności od konkretnych okoliczności danej działalności w zakresie przetwarzania danych. W razie pytań lub próśb dotyczących tych praw prosimy o kontakt w sposób opisany w punkcie 1.