W naszej firmie obowiązuje ściśle określona procedura udzielania darowizn i grantów, której celem jest zapewnienie, że są one przydzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zgodnie z obowiązującymi w Novo Nordisk zasadami.

Ubiegający się o wsparcie podmiot/organizacja powinien przesłać do Novo Nordisk (na adres e-mail: darowizny@novonordisk.com) wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny lub grantu oraz opis podmiotu/organizacji
 • Określenie proponowanego wsparcia: wnioskowaną kwotę oraz informację, ile ta kwota stanowi procent w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Określenie celu wsparcia: opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym następujące informacje:

a.    cele projektu

b.    spodziewane rezultaty

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

d.    informację, czy podmiot/organizacja lub podejmowane aktywności są wspierane przez inne niż Novo Nordisk firmy czy instytucje 

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS podmiotu/organizacji
 • Statut podmiotu/organizacji (jeśli dotyczy)
 • Szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma Novo Nordisk nie udziela wsparcia indywidualnym osobom
 • firma Novo Nordisk nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych
 • firma Novo Nordisk wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych darowizn/grantów w celu potwierdzenia ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
 • firma wymaga, aby podejmowanym inicjatywom towarzyszyła informacja o finansowym wsparciu ze środków Novo Nordisk
 • firma Novo Nordisk udostępnia publicznie informacje na temat udzielonego wsparcia

Wnioski kierowane do Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. darowizn i grantów zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji i zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna. Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb medycznych, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danemu podmiotowi/organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy więc możliwość odmowy jego udzielenia.