Zapewniamy współpracującym z nami organizacjom, stowarzyszeniom i wszystkim innym partnerom niezależność i rzetelność prowadzonych projektów. Zachowujemy wysokie standardy etyczne i dokładamy starań, by przedstawiać grupom pacjentów wyważone i dokładne informacje dotyczące dostępnych metod leczenia. Pozostajemy w zgodzie z przepisami normującymi promocję i reklamę leków dostępnych na receptę.

Naszym celem jest, by współpraca z partnerami przebiegała zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku, uczciwości, niezależności oraz przejrzystości, a także zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk INFARMA opracowanym na podstawie Kodeksu EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Jako członek organizacji EFPIA oraz INFARMA przyjmujemy te zasady, ponieważ wpisują się w politykę firmy w zakresie współpracy z organizacjami pacjentów.

Główne założenia Kodeksów INFARMA i EFPIA to:

  • zapewnienie niezależności organizacjom pacjentów w wyrażaniu opinii, realizowaniu polityki i podejmowaniu działań,
  • relacje oparte na wzajemnym szacunku, gdzie wyrażane poglądy i podejmowane przez każdą ze stron decyzje mają równorzędne znaczenie,
  • brak domagania się promocji określonych produktów leczniczych,
  • jawność celu i zakresu współpracy poprzez informowanie o wszelkich formach wsparcia udzielanego organizacjom pacjentów,
  • przychylny stosunek przemysłu farmaceutycznego do finansowania organizacji pacjentów z wielu różnych źródeł (wykluczenie zasady wyłączności).

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronach internetowych INFARMA oraz EFPIA:

http://www.infarma.pl/

http://www.efpia.eu/