Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się w inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz wspieramy działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane w tych obszarach przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres e-mail: darowizny@novonordisk.com) wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile ta kwota stanowi procent w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym następujące informacje:

a.    cele projektu

b.    spodziewane rezultaty

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia na cele ogólne (cele statutowe)
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga, aby podejmowanym inicjatywom towarzyszyła informacja o finansowym wsparciu ze środków Novo Nordisk

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji i zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna. Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte przez Novo Nordisk. Zastrzegamy więc możliwość odmowy ich przyznania.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2022 roku: 
(zestawienie w formacie xls

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2021 roku: 
(zestawienie w formacie xls

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2020 roku: 
(zestawienie w formacie xls