Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się w inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz wspieramy działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane w tych obszarach przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres e-mail: darowizny@novonordisk.com) wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile ta kwota stanowi procent w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym następujące informacje:

a.    cele projektu

b.    spodziewane rezultaty

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia na cele ogólne (cele statutowe)
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga, aby podejmowanym inicjatywom towarzyszyła informacja o finansowym wsparciu ze środków Novo Nordisk

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji i zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna. Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte przez Novo Nordisk. Zastrzegamy więc możliwość odmowy ich przyznania.

Nazwa organizacji  Opis  Adres organizacji Kwota (PLN)
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię – Koło Terenowe w Katowicach Spotkanie edukacyjne dla pacjentów z hemofilią w ramach obchodów WHD ul. Reymonta 8, 40-029 Katowice 11 500
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Konferencja prasowa z okazji WHD ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa 33 000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 18 450
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej (SED) Projekt edukacyjny ,,Spełniamy Marzenia” skierowany do chorych na cukrzycę ul. 11 Listopada 4/7, 62-540 Kleczew 22 140
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Lubelski Oddział Regionalny Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z cukrzycą w Suchej Beskidzkiej ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin  7000
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Akcja profilaktyczna dla diabetyków podczas festiwalu biegowego w Krynicy (6–8.9.2019) ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice 10 000
Fundacja Urszuli Jaworskiej II etap projektu – stworzenie modelu opieki koordynowanej dla pacjentów z cukrzycą ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa 20 000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cykl 30 warsztatów regionalnych dla pacjentów z cukrzycą ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 157 828,67
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Projekt edukacyjny dla około 200 liderów terenowych oddziałów PSD ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa 166 329,67
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej (SED) Przygotowanie 10-minutowego filmu o hipoglikemii ul. 11 Listopada 4/7, 62-540 Kleczew 10 000
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Organizacja imprezy sportowej dla pacjentów z cukrzycą (Tour de Pologne dla Amatorów 2019) ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice 10 000