Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Numer CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika zawsze można się skontaktować z firmą Novo Nordisk lub z Inspektorem ochrony danych firmy Novo Nordisk pod adresem privacy@novonordisk.com

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki firmy Novo Nordisk związane ze wszystkimi informacjami, które gromadzimy za pośrednictwem naszego systemu rekrutacji online w związku z wyszukiwaniem ofert pracy i ubieganiem się o pracę w firmie Novo Nordisk A/S lub jednym z jej podmiotów stowarzyszonych.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia i zaakceptowanie jego warunków poprzez kliknięcie poniższego przycisku „Rozumiem i akceptuję powyższe warunki”. Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników opiera się na ich zgodzie udzielonej poprzez kliknięcie poniższego przycisku akceptacji.

Firma Novo Nordisk gromadzi dane osobowe użytkowników strony, przekazane przez nich w ramach procesu rekrutacji. Dane osobowe są przechowywane w zewnętrznej bazie danych w Polsce.

Ponadto, jeśli będzie to konieczne do poniższych celów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane stronom trzecim dostarczającym produkty i usługi (takim jak agencje pomagające firmie Novo Nordisk w weryfikacji i prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracownikami), dostawcom systemów informatycznych oraz organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego prawo.

Dane osobowe są również przechowywane w formie formularzy oraz w innych wewnętrznych systemach komputerowych. Dane osobowe obejmują wszystkie informacje przekazane przez użytkownika.

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do celów rekrutacyjnych i w związku z tym dane te mogą być przekazywane do jednostek stowarzyszonych firmy Novo Nordisk zlokalizowanych w innym kraju niż kraj zamieszkania użytkownika. Dane osobowe będą oceniane i wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany poniżej.

W celach opisanych powyżej (w punkcie 3) możemy przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

  • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, kraj)
  • Lata doświadczenia zawodowego
  • Obszary/lokalizacje interesujące użytkownika

Firma Novo Nordisk jest pracodawcą zapewniającym wszystkim kandydatom równe szanse i podejmuje decyzje związane z zatrudnieniem wyłącznie na podstawie doświadczenia i kwalifikacji. W związku z tym nie należy podawać informacji o swojej rasie ani pochodzeniu etnicznym, wyznaniu lub wierze, poglądach politycznych, orientacji seksualnej ani przynależności do związków zawodowych. Prosimy również nie podawać numeru ubezpieczenia społecznego.

Użytkownicy nie muszą przekazywać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik nie poda nam swoich danych osobowych, nie będzie mógł zarejestrować swojego profilu powiadomień o ofertach pracy.

Dane osobowe użytkownika będą ujawniane wyłącznie w następujących okolicznościach:

Dane osobowe będą ujawniane w zakresie wymaganym do celów wymienionych powyżej, jednostkom stowarzyszonym firmy Novo Nordisk na całym świecie, w tym jednostkom stowarzyszonym zlokalizowanym poza UE, które mogą podlegać innym przepisom i regulacjom dotyczącym prywatności i ochrony danych niż obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. 

Dane osobowe mogą być ujawniane organom władzy publicznej i organom ścigania w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. 

Zgodnie z wymogami prawa, korzystamy z zabezpieczeń, aby chronić dane osobowe użytkowników w przypadku takiego przesyłania danych, w zależności od kraju, do którego dane są przekazywane:

  • Dane są przesyłane do podmiotu firmy Novo Nordisk podlegającego Wiążącym Zasadom Korporacyjnym firmy Novo Nordisk dostępnym na stronie https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Kraje docelowe zostały uznane przez Komisję Europejską za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  • Wdrożyliśmy Standardowe Klauzule Umowne Komisji UE dotyczące przesyłania danych osobowych do krajów trzecich. Kopię Klauzul można otrzymać, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 1.

Prosimy użytkowników o podanie dokładnych i aktualnych informacji oraz o regularne aktualizowanie swoich danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać przeglądu i modyfikacji lub zrezygnować z subskrypcji powiadomień o ofertach pracy.

Firma Novo Nordisk usunie dane nieaktywnych (brak otwierania wiadomości e-mail) subskrybentów powiadomień o ofertach pracy po 3 latach.

Użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy, a w zakresie, w jakim mają prawo na mocy obowiązujących przepisów, mogą otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych lub zażądać ich sprostowania. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z przysługujących użytkownikom praw, należy skontaktować się z nami przy użyciu powyższych danych kontaktowych.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania przez nas swoich danych osobowych użytkownicy mogą skontaktować się z urzędem ochrony danych w swoim kraju, np. w przypadku obywateli Polski będzie to polski Urząd Ochrony Danych Osobowych .

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do gromadzenia anonimowych danych statystycznych do celów wewnętrznych, w którym to przypadku dane te będą wykorzystywane w formie zagregowanej. Wszystkie dane osobowe zostaną zanonimizowane.