INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZGŁOSZENIACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTÓW NOVO NORDISK

Firma Novo Nordisk A/S jest prawnie zobowiązana do gromadzenia reklamacji oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa odnoszących się do naszych produktów i jednoczesnej ochrony Państwa danych osobowych. W niniejszej Instrukcji znajdą Państwo informacje na temat sposobu przetwarzania (to jest gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania) Państwa danych osobowych. Będą one przetwarzane zgodnie z niniejszą Instrukcją oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych produktów są gromadzone w bazie danych Novo Nordisk. Dane te są w sposób regularny poddawane analizie w celu ustalenia czy dotyczą nowych informacji, które wymagałyby przekazania odnośnym władzom, lekarzom i pacjentom. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów stosujących nasze produkty.

 

1.     KIM JESTEŚMY?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46

02-255 Warszawa

e-mail: informacja@novonordisk.com

tel. + 48 22 444 4900

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w biurem Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. lub Inspektorem Danych Osobowych Novo Nordisk, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ODOinfo@novonordisk.com .

 

2.     W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:

·          Bezpośrednio od osób zgłaszających (za pośrednictwem kierowanych do nas e-maili, zgłoszeń telefonicznych, listów itp.)

·          Od pracowników służby zdrowia: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek

·          Z ogólnie dostępnych publikacji, stron internetowych lub mediów społecznościowych

 

3.     DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

·          Przeprowadzanie oceny naukowej informacji zawartych w zgłoszeniach reklamacji lub działań niepożądanych, które potencjalnie mogą mieć związek z produktami leczniczymi Novo Nordisk

·          Wprowadzanie działań niepożądanych do globalnej bazy zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa; dane te są w sposób regularny analizowane w celu identyfikacji trendów

·          Przeprowadzanie oceny trendów towarzyszących reklamacjom oraz działaniom niepożądanym

 

4.     JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W związku z realizacją celów wymienionych w p. 3 przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych:

·          Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)

·          Informacje na temat Państwa stanu zdrowia oraz stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

5.     CO JEST PODSTAWĄ DO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Państwa dane osobowe wymienione w p. 4 są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

·          Przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania naszych produktów

 

6.     KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

·          Odnośnym organom władzy

·          Innym podmiotom Novo Nordisk (np. filiom Novo Nordisk w innych państwach)

·          Firmom partnerskim, dostarczających różnorodnych usług (np. partnerzy w ramach licencji/koncesji, konsultanci, dostawcy usług informatycznych)

 

7.     CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UE/EOG?

W celach wymienionych w p. 3 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

·          Do wszystkich państw nienależących do EOG, w których firma Novo Nordisk jest fizycznie obecna

W przypadku przekazywania danych stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, wymagane przepisami prawa, w celu ochrony Państwa danych osobowych:

·          Przekazanie danych odbywa się do podmiotu Novo Nordisk objętego Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi firmy Novo Nordisk, dostępnymi na stronie: https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  

8.     JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

·          12 lat w przypadku zgłoszeń dotyczących reklamacji jakościowych/technicznych

·          Bezterminowo w przypadku zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych

·          Do 5 lat w przypadku wszystkich innych zapytań

9.     JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Z zasady przysługują Państwu następujące prawa:

·          Mogą Państwo dokonać przeglądu swoich danych osobowych

·          Mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu formacie

·          Mogą Państwo dokonać aktualizacji lub poprawić swoje dane osobowe

·          Mogą Państwo złożyć skargę do organu do spraw ochrony danych na sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Na podstawie obowiązujących przepisów na powyższe prawa mogą zostać nałożone ograniczenia w zależności od określonych okoliczności przetwarzania danych. W przypadku pytań lub wniosków dotyczących uprawnień prosimy o kontakt w sposób opisany w p 1.