Zasady przydzielania darowizn i grantów

Firma Novo Nordisk nawiązuje partnerstwa przyczyniające się do rozwoju innowacji oraz pozwalające odpowiedzieć na najpilniejsze wyzwania zdrowotne. Priorytetem jest dla nas wsparcie projektów mających na celu pogłębianie wiedzy medycznej w obszarach stanowiących przedmiot naszych zainteresowań naukowych, dlatego Novo Nordisk przyznaje darowizny i granty na cele edukacyjne, badania oraz przekazuje środki na rzecz organizacji wspierających opiekę zdrowotną.

W naszej firmie obowiązuje ściśle określona procedura udzielania darowizn i grantów, której celem jest zapewnienie, że są one przydzielane na podstawie obiektywnych kryteriów zgodnie z obowiązującymi w Novo Nordisk zasadami.


Zasady ubiegania się o darowiznę / grant w Novo Nordisk

Podmiot / Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny / grantu oraz opis organizacji / podmiotu
 • Określenie proponowanego wsparcia: wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia;
 • Określenie celu wsparcia: opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

d.    informację, czy organizacja lub podejmowane aktywności są wspierane przez inne niż Novo Nordisk, pomioty 

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji / podmiotu
 • Statut organizacji / podmiotu (jeśli dotyczy)
 • Szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma Novo Nordisk nie udziela wsparcia indywidualnym osobom
 • firma Novo Nordisk nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych
 • firma Novo Nordisk wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych darowizn / grantów w celu potwierdzenia ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
 • firma Novo Nordisk wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk
 • firma Novo Nordisk udostępnia publicznie informacje na temat udzielonego wsparcia.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. darowizn i grantów zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb medycznych, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji / podmiotowi wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.